Background

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: backup_migrate. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /home/ocwentcom/public_html/includes/bootstrap.inc).

Imaammataa fi tarsiimoo guddinna biyyi keenya hordoftuun jijjiiramooni hawaas diinagdee gurguddoon biyya keenya keessatti dhufaanii jiru. Kana keessaa jijjiiramni Industrii ijaarsaa irratti muldhate isa tokko. Oromiyaan handhuura biyyattii ta'uu isaa iraa kan ka'e hidhanni jijjiiramni industrii ijaarsaa kun naannoo keenya waliin qabu baay'ee cimaadha. Fedhiin ijaarsaa akka biyyaattis ta'ee akka naannoo keenyaatti jiru haalaan baldhaa yoo ta'u industriin ijaarsaa kana keessummeessu garuu baayyinnaa fi gahuumsaanis kan barbaadamuu gadi ta'ee muldhata. Rakkoo baayyinnaa fi gahuumsa dhabuu industirichaa irratti fedhiin tajaajila hojii ijaarsaa daraan baldhachaa deemuun fedhii fi dhiheessi tajaajilaa akka wal hin walsimne taasisuun, gatiin ijaarsaa iddoo jiru irratti akka hin tasgabboofnee fi yeroo gara yerootti qaala'aa akka deemu godhee jira. Qaala’iinsa gatii ijaarsaa kana waliin wal qabatee rakkoon ijaarsa gamoowwan adda addaa mootummaa naannichaatiin gaggeeffaman muudachaa jiru furmaata hatattamaa kan barbaadu ta'ee dhiibee dhufee jira. Gama birootiin babaldhinni industriiwwan oomishaa fi kanneen biroo naannawa magaalota keenyaatti dhufe jiraataan magaalota kanneenii guyyaa guyyaatti dabalaa akka deemu waan taasiseef rakkoon mana jireenyaa rakkina magaalota keenyaa isa ijoo ta'ee jira. Jiraatota magaalota keenyaa keessaa garri caalaan galii gadi aanaa fi giddu galeessaan kan jiraatan ta'uun isaa immoo lammiileen kun gatii manneen jireenyaa dhaabbilee ijaarsaa dhuunfaa, bu'aa qofaaf dhaabbataniin, ijaaramanii kafaluun abbaa mana ta'anii jireenya isaanii akka fooyyefatan kan dandeessisuu miti.Waan ta'eefis mootummaan naannichaa qaama bu’aa qofa osoo hin ta’in rakkoowwan hawaas-diinagdee ummataa fi mootummaa kanneen hiikuu giddugaleessa godhatee galii ofii isaa maddisiisuun hanqina humna namaa, maashinarii ijaarsaa fi baajataa isa muudatu hiikaa, akkasumas teeknolojiiwwan ijaarsaa adda adda maddisiisaa fi oomishaa of danda’ee hojii ijaarsa mana jireenyaa fi gamoowwanii adda addaa haala itti fufiinsa qabuun gatii madaalawaa, qulqullinaa fi saffinaan gaggeessu hundeessuun barbaachisaa ta’ee waan argeef "Intarpiraayizii Hojiiwwan Ijaarsaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa" hundeessee jira. Intarpiraayizichis kaayyoo hundeeffameef kana sadarkaa irraa eeggamutti galmaan gahuuf humna namaa beekkumsa, dandeettii fi gahuumsa qabu horachuu fi qabeenya humna